سوالات متداول

بله محصول دقیقا برای شما ارسال می گردد.

پس از پرداخت مبلغ سفارش، رسید در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین پیامک و ایمیل نیز برای شما ارسال می گردد.

پس از بررسی و ارسال تصویر محصول، در صورت ارسال کالا به صورت صحیح و بدون مشکل، امکان مرجوع شدن کالا بررسی می گردد.

سفارش را به آدرس فروشگاه ارسال نمایید.

ارسال پیام به ما